هواداران ترامپ، مسابقات فوتبال در واشنگتن را لغو کردند