3 اتفاق تاریخی در هسته تورم ساز؛ سرعت پایین چاپ پول در شهریور