عقب نشینی بانک ها از خرید اوراق بدهی دولت

عقب نشینی بانک ها از خرید اوراق بدهی دولت