استعفای وزیر جنجالی لبنان؛ پای مکرون در میان است؟

استعفای وزیر جنجالی لبنان؛ پای مکرون در میان است؟