مخالفت ۶۲ درصدی مردم با بازگشایی «حضوری» مدارس/ شرط موافقت حضوری