آیا ماسکی که به خاطر کرونا میزنیم، آلودگی هوا را می‌گیرد؟

آیا ماسکی که به خاطر کرونا میزنیم، آلودگی هوا را می‌گیرد؟