قیمت این یخچال 576 میلیون تومان است!

قیمت این یخچال  576 میلیون تومان است!