اگر روحانی رئیس جمهور بود؛ برایش آرزوی مرگ می کردید؟