پیش بینی بورس امروز 4 آبان 1400/مقاومت خریداران از مرز حیاتی شاخص