خبر مهم کاخ سفید درباره زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات برجام