توضیح سخنگوی کاخ سفید درباره احتمال عذرخواهی بایدن از ماکرون