سقوط مرگبار جوان جهرمی از کوه

سقوط مرگبار جوان جهرمی از کوه