شناسایی نخستین مورد ابتلا به «اومیکرون» در فرانسه

شناسایی نخستین مورد ابتلا به «اومیکرون» در فرانسه