امیر عبداللهیان خبرداد؛ آمادگی ایران برای صدور واکسن