بازگشت روزانه 1500 مهاجر از ایران به افغانستان + گزارش تصویری