انتقال آب به فلات مرکزی سرعت می‌یابد

انتقال آب به فلات مرکزی سرعت می‌یابد