درخواست مهم طالبان از جامعه جهانی؛ 20 ماه فرصت بدهید!