رئیسی: گفت و گویی که به لغو تحریم‌ها منجر نشود را انجام نمی دهیم