داستان انتقال روح علامه  حسن‌زاده آملی در وقت سحر؛ ماجرای زندانی شدن  در عالم مکاشفه!