مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات وین صحت دارد؟

مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات وین صحت دارد؟