تشریح جزئیات آغاز سال تحصیلی از زبان سخنگوی آموزش و پرورش