حمایت مجلس از افزایش سهم شهرداری ها در بودجه / کمک نکنیم با بحران رو به رو می شویم

حمایت مجلس از افزایش سهم شهرداری ها در بودجه / کمک نکنیم با بحران رو به رو می شویم