عباس زاده به الهام علی اف: اطلاعات غلط به شما دادند