امیرعبداللهیان:غنی سازی 90درصدی ایران دروغ محض است.

امیرعبداللهیان:غنی سازی 90درصدی ایران دروغ محض است.