روایت منوچهر متکی از نیش و کنایه‌های تلخ و آزاردهنده‌ به تیم مذاکره کننده قبلی

روایت منوچهر متکی از نیش و کنایه‌های تلخ و آزاردهنده‌ به تیم مذاکره کننده قبلی