پای ناتو به دعوای فرانسه با آمریکا و استرالیا کشیده شد