افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ و دستمزد در بودجه سال آینده

افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ و دستمزد در بودجه سال آینده