سردار اشتری: پیام مقام معظم رهبری در هفته ناجا امیدآفرین بود