سفیر ایران در چین: چین قدرت تاثیرگذار در عرصه جهانی و در تقابل با غرب است