بیانیه آیت الله موسوی خوئینی در حمایت از مرجع تقلید معروف

بیانیه آیت الله موسوی خوئینی در حمایت از مرجع تقلید معروف