در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم

در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم