ادعای جدید آمریکا: تعهد ما به مسیر دیپلماتیک در مذاکرات برجام است