طالبان: برای تجارت ایران و افغانستان 24 ساعته فعال هستیم

طالبان: برای تجارت ایران و افغانستان 24 ساعته فعال هستیم