بازگشایی بخش کنسولگری عربستان در کابل

بازگشایی بخش کنسولگری عربستان در کابل