دیدار وزیر صنایع دفاعی پاکستان با الهام علی‌اف

دیدار وزیر صنایع دفاعی پاکستان با الهام علی‌اف