سرعت سرایت امیکرون دو برابر دلتا!

سرعت سرایت امیکرون دو برابر دلتا!