خبر خوب بیمه‌ای به تاکسیداران / ثبت‌نام بیمه درمان‌تکمیلی رانندگان تاکسی در پایتخت آغاز شد

خبر خوب بیمه‌ای به تاکسیداران / ثبت‌نام بیمه درمان‌تکمیلی رانندگان تاکسی در پایتخت آغاز شد