ارزش سهام عدالت امروز 8آذر1400 چقدر است؟

ارزش سهام عدالت امروز  8آذر1400 چقدر است؟