در دیدار عمار حکیم و نماینده ویژه پوتین چه گذشت؟

در دیدار عمار حکیم و نماینده ویژه پوتین چه گذشت؟