​هشدار / هوای تهران برای همه گروه‌ها ناسالم شد

​هشدار / هوای تهران برای همه گروه‌ها ناسالم شد