این میوه هم تب بر است هم خاصیت از بدن سم زدایی می کند