یک نماد فرابورسی در لیست انتظار عرضه اولیه/ 12 نماد متوقف شد