از بزرگترین خسارت های کرونا نداشتن نماز جمعه در کشور بود/ آمریکا باید گور خودش را از خاورمیانه گم کند