وزیر کشور: نیروی انتظامی محور تأمین امنیت عمومی و اجتماعی در کشور است