پایان آزمایش سامانه موشکی کابوس آمریکا، اس-500 با قدرتی فراتصور