قیمت خودروهای خارجی در بازار / کوییک سفید چند فروخته شد ؟