مصاحبه اخیر رئیسی در سطح یک شوخی رسانه‌ای تنزل یافت!

مصاحبه اخیر رئیسی در سطح یک شوخی رسانه‌ای تنزل یافت!