شلیک شبانه و آزمایشی در نطنز +فیلم

شلیک شبانه و آزمایشی در نطنز +فیلم