ممنوعیت تردد بین استانی فقط برای این افراد لغو می‌شود