تبیین خنثی‌کننده هجمه تبلیغاتی دشمن است؛ دانشجویان روشنگری کنند